Zelf een team starten

Om te komen tot een buurtpreventieteam bij u in de straat / buurt doorloopt u grofweg 5 stappen:

Iemand neemt initiatief. Dit kan een bewoner van een straat zijn (eventueel al samen met een aantal buren) of het bewonersplatform of een combinatie. Hij/zij meldt het initiatief bij de opbouwwerker in de wijk, de coördinator Buurtpreventie of de wijkagent.

Er vindt een voorbespreking plaats tussen de gemeente (eventueel samen met wijkagent) en de initiatiefnemer. Doel is om te kijken of alle partijen op een lijn zitten en de juiste verwachtingen hebben van buurtpreventie.

Vervolgens wordt de buurt (aantal straten) geïnformeerd over het voornemen en vindt er bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst plaats. In ieder geval wordt er gekeken of er in de buurt voldoende draagvlak is en er mensen zijn die mee willen doen.

Zodra er voldoende mensen zijn om te starten komt het team bij elkaar. Er worden afspraken gemaakt, taken verdeeld en de leden krijgen een instructie van de politie en gemeente over taken en bevoegdheden.

Het officiële startmoment. De bordjes Attentie buurtpreventie worden opgehangen en de start wordt ook aangekondigd in de buurt. Vaak krijgt de start een feestelijk tintje.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw wijkagent of met Mariëtte Monsieurs, coördinator Buurtpreventie Roosendaal van gemeente Roosendaal, tel. 14 0165 of via email: buurtpreventie@roosendaal.nl